ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Veiklos kokybė

Veiklos kokybės užtikrinimas

Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą.

Studijų programų vertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.  

Išorinis institucijos veiklos vertinimas 

Aukštųjų mokyklų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija kas 6 metai inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą. Šį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Vertinimo tikslai: 1) sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, 2) skatinti jos kokybės kultūrą, 3) informuoti visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę, 4) teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros. Atliekant išorinį vertinimą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika ir su Švietimo ir mokslo ministerija suderinta Studijų kokybės vertinimo centro patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika, kitais aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kolegijos veiklos vertinimas ir akreditavimas 

Pirmasis Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (ILK) institucinis veiklos vertinimas vyko 2012 m.

2016 m. vykusio pakartotinio vertinimo metu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (ILK)  veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (ILK) veiklą įvertinti teigiamai.

Vertinimo sprendimas

Vertinimo išvados

Kolegija po veiklos vertinimo

Pagrindiniai ILK veiksmai po institucinio vertinimo:

Veiksmų etapai

Veiksmų schema

Veiklos gerinimo planas
 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma