ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Ignaciškoji paradigma

Veik taip tarsi viskas priklausytų nuo Tavęs; melskis taip tarsi viskas priklausytų nuo Dievo.
Šv. Ignacas Lojola

Šv. Ignacas Lojola (1491–1556)
Ignaciškasis dvasingumas
Dvasinės pratybos

Šv. Ignaco pedagoginė paradigma – tai žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų ir vertybinių įsipareigojimų sistemos formavimo būdas, apimantis 5 etapus: kontekstą, patirtį, apmąstymą, veiksmą, įvertinimą.

Kontekstas

Tai mokymo ir mokymosi aplinka; besimokančiojo pasaulis, kurį veikia šeima, draugai, bendraamžiai, jaunimo kultūra, papročiai, socialinė aplinka, mokyklos gyvenimas, politika, ekonomika, religija, žiniasklaida, menas, muzika. Konteksto pažinimas yra kokybiško ugdymo proceso organizavimo sąlyga. Prieš planuojant veiklą, remiantis rūpinimosi kiekvienu asmeniu principu, suvokiama, kas formuoja besimokančiojo vertybes; kaip gyvenimo patirtis veikia ugdymosi procesą, besimokančiojo mąstymo ir veiklos pagrindus.

Patirtis

Tai bet kokia veikla, kurioje šalia intelektualaus svarstomo dalyko (naujos patrirties, naujų žinių ir gebėjimų) suvokimo pastebimai dalyvauja ir studento jau turimi gebėjimai, žinios, jo jausmai, t.y. turinio suvoktis protu. Etapo siekinys – smalsumas ir augimas, nuostaba ir atradimas, kad žinojimo kokybė kinta.

Apmąstymas

Tai procesas, kai žmogiškoji patirtis, mokanti pripažinti šio pasaulio vertingumą ir objektyviai pažinti jo tikrovę, skatina prasmės suvokimą. Kitaip tariant, konteksto ir patirties kryptinga ir nuolatinė analizė, paremta įsipareigojimu veiklai. Proceso metu ieškoma atsakymų į klausimus: ar suvokia besimokantysis to, ką įgyja, vertę ir prasmę; ar pasiryžta jis veiklai ir kodėl; ar atveria savo širdį ir protą tam, kas humaniška.

Veiksmas

Tai siekiamo tikslo realizavimas. Kitaip tariant, vidinis asmens augimas, paremtas apmąstyta patirtimi ir jos išorinėmis apraiškomis. Proceso metu ieškoma atsakymų į klausimus: kaip bus siekiama įgyvendinti tai, kam pasiryžta refleksijos metu; ar pakanka pedagogui išminties ir pakantumo padėti besimokančiajam; ar tikima siekio autentiškumu. Etapo siekinys – nesavanaudiškos tarnystės kitam praktinė raiška.
Etapo siekinys – kokybinis vidinis pokytis, lemiąs įsipareigojimą veikti.

Įvertinimas

Tai atliktos veiklos įvertinimas ir įsivertinimas. Keliami klausimai: ko, kaip ir kodėl besimokantysis išmoko; ar pastebėti net ir maži vidiniai pokyčiai; ką suprato pedagogas apie savo darbo kokybę; ar sugeba tiek besimokantysis, tiek pedagogas džiaugtis tuo, kas vyksta; kaip ir kodėl bus planuojama tolesnė veikla. Etapo siekinys – „Magis“ troškimas (siekis daryti vis daugiau, vis geriau).

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma